PIB (Projekt Irányító Bizottság)
A Projekt Irányító Bizottság feladata a projekt felsőszintű felügyeletének megvalósítása, melynek során kezeli a projekttel kapcsolatosan felmerülő, projektvezetés szintjén nem megoldható problémákat, és döntéseket hoz a stratégiai kérdésekben. A projektet és ezen belül a kutatásokat a PIB irányítja.

PIB felelősségi köre kiterjed:

 • a projekt sikeres végrehajtásához szükséges emberi, anyagi és infrastrukturális erőforrások biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára;
 • projekt SzMSz-ének jóváhagyására;
 • a projekt stratégiai irányvonalának meghatározására;
 • a döntési pontokon szakmai-működési kérdések áttekintésére és döntések meghozatalára;
 • jogi kötelezettségvállalások jóváhagyására;
 • közbeszerzések jóváhagyására;
 • a projekttervek, és az elkészült – a vállalkozói szerződésekhez kapcsolódó – teljesítések elfogadására.

A PIB tagjainak döntési és jóváhagyási jogköre van.

PIB tagjai
A PIB elnöke, a projekt szakmai vezetője Dr. Joó Ferenc akadémikus, egyetemi tanár, széleskörű tudományszervezési és K+F menedzsment tapasztalatokkal rendelkezik. A hazai pályázati rendszer kialakítása idején a KLTE tudományos rektor-helyettesének titkára volt (1982-1990) és jelentős része volt az egyetem pályázati és külső kutatási tevékenységének kibontakoztatásában. 2009-2011 között az OTKA 1. sz. Kémia szakzsűri elnöke. Jelenleg az MTA Kémiai Tudományok Osztályának elnöke. Saját kutatásszervezés és menedzselési tapasztalati közül kiemelendő az EU FP6 MRTN-CT-2003-503864 projekt magyar alprojektvezetői, a TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0012 (CHEMIKUT) projekt tudományos vezetői, valamint TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 (Debreceni Egyetem – DE-kutatóegyetemi pályázat) Molekulatudomány kiemelt kutatási terület vezetői tevékenysége. A DE Tudományos és Kutatóegyetemi Tanács tagja. Több ízben volt vendégprofesszor Észak- és Dél-Amerikai, spanyolországi, franciaországi, svájci és izraeli egyetemeken.  Három könyv, 16 könyvfejezet és 123 közlemény szerzője.

Dr. Fábián István a PIB tagja, 2010 nyarától a Debreceni Egyetem rektora, előtte évekig a DE Tudományegyetemi Karok elnöke és elnökhelyettese volt. Számos K+F projekt vezetésében vállalt már szerepet, a Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására (TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0012) című CHEMIKUT projekt témavezetője volt. Tagja a DE Biotechnológiai Mintainkubátorház Irányító Testületének, a Debreceni Bioinkubátorközpont TEK vezetője. Meghatározó szerepe volt a TEVA Magyarország Zrt. és a DE Kémiai Intézet közötti, kihelyezett tanszék megszervezéséhez vezető együttműködés létrejöttéhez, valamint a kémiai mérési szolgáltatásokat végző Analab Kft. és a DE Kémiai Intézet közötti szakmai kapcsolat megteremtésében. Jelentős tapasztalatot szerzett az Európai Unió által működtetett FP5-FP6-FP7 keretprogramokban bírálóbizottságok elnökeként és társelnökeként. Főszerkesztője a Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis című szakmai folyóiratoknak.

Dr. Bányai István egyetemi tanár pályázati, és témavezetői tapasztalatokkal rendelkezik, 4 OTKA és egy Öveges pályázat témavezetője volt. Alkalmazott kutatási pályázatokban is van tapasztalata, jelenleg egy Baross pályázat témavezetője. Vezetési tapasztalatai kétirányúak, egyrészt egyetemi szinten már hat éve tanszékvezető és két éve intézetigazgató-helyettes, másrészt kutatásszervezési oldalon egy 2 éves TÁMOP 4.2.2 kutatási pályázat projektmenedzsere volt. Nemzetközi tapasztalatai is vannak, két COST csoportban vett részt.

IAB (International Advisory Board)
A projektben résztvevő kutatók munkáját külső, döntően külföldi tagokból álló nemzetközi szakmai tanácsadó testület segíti, amely felelős a program egészének felügyeletéért, valamint segítséget nyújt az eredmények nemzetközi porondon történő megjelenítésében, potenciális FP7/FP8 partnerek keresésében.
A nemzetközi tanácsadó testület feladata, hogy a projekt tervezett kutatási irányait véleményezze, a kutatások előrehaladását folyamatosan figyelemmel kísérje és értékelje, szakmailag segítse és véleményezze a projekt keretében született eredményeket.

Az IAB feladatai:

 • a kutatás irányának stratégiai szemléletű formálása, a team által kijelölt feladathoz;
 • a kutatócsoport működési módjának megfigyelése, a találkozókon és az elektronikus csatornákon ennek követése, és annak jelzése, ha ellenkezik a tapasztalataikkal;
 • szakmai tanácsokat ad azoknak a munkacsoportoknak, amelyekhez szakmai kompetenciája van;
 • az IAB tagjai az EU vagy egyéb nemzetközi szintű tudományos és tudományszervezési tanácskozásokon viselik a titulust, és reprezentálják az ENVIKUT teamet és a projektet.

Az IAB-ot öt kiemelkedő szakember alkotja:
Az IAB elnöke Prof. Laurenczy Gábor (EPFL, Lausanne, Svájc), tagjai Prof. M. G. Basallote (U. Cádiz, Spanyolország), Prof. I. Ivanović-Burzmanović (U. Erlangen-Nürnberg, Németország), dr. Mihók Ildikó (TEVA Debrecen Gyógyszergyár) és Prof. M. Tysklind (U. Umeå, Svédország).

 • Laurenczy Gábor,az IAB elnöke, az École Polytechnique Fédérale de Lausanne(EPFL) professzora, Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte vegyész oklevelét. 1985 óta dolgozik Lausanne-ban, koordinációs kémia és katalízis területen. Oktatómunkája a környezeti kémiára is kiterjed, kutatómunkájában pedig jelentős részt foglal el a nagyobb gáznyomásokon végzett reakciók, köztük reduktív dehalogénezések vizsgálata, mindenekelőtt NMR módszerekkel. Számos nemzetközi programban vállalt vezető szerepet, így pl. a European High Pressure Research Group-ban és a COST különböző Akcióiban Svájc nemzeti képviselője.
 • Manuel García Basallote, a Cádizi Egyetem professzora, a szervetlen rekció mechanizmusok nemzetközileg elismert szakembere, egyaránt nagy tapasztalattal rendelkezik a téma elméleti és gyakorlati megközelítésében. Az elmúlt években számos FP6-os projekt vezetője vagy résztvevője volt (pl. FP6 – NEWMET_ New methodology for the characterization of semiconductor self-assembled nano-structures with opto-electronic applications, Leonardo da Vinci 1– CHEMICOURSES_ Training in new and emerging technologies for the chemical industry, Leonardo da Vinci 1- CET-CPI_ Continuing education and training for the chemical process industry, stb.)
 • Ivana Ivanović-Burmazović 2001 óta dolgozik az Erlangen-Nürnbergi Egyetem Bioszervetlen Kémia tanszékén, 2008-tól professzori minősítésben. 1999-ben szerzett PhD oklevelet a Belgrádi Egyetemen, ahonnan Humboldt ösztöndíjasként posztdoktori állást kapott az Erlangen-Nürnbergi Egyetemen, ahol később habilitált. Jelenleg egy 15 fős kutatócsoportot vezet. Főszerkesztője a BioInorganic Reaction Mechanisms folyóiratnak. Több mint 50 tudományos közleménye jelent meg, melyekre több mint 350 hivatkozást kapott. Vezetője a Medicinal Redox Inorganic Chemistry kezdeményezésnek.
 • Mihók Ildikó,A TEVA Debrecen Gyógyszergyár kutatási és fejlesztési igazgatója, aki a régió e meghatározó kémiai és biotechnológiai vállalatának kutatási és fejlesztési programjainak hosszú éveken át részese, az utóbbi időben pedig egyik meghatározója. A Debreceni Egyetemen szerzett vegyész oklevelet és itt készítette doktori disszertációját is. Pályafutása során mindig az alapkutatás, alkalmazott alapkutatás és a fejlesztés közötti határterületen dolgozott, ismerve és elismerve mindkettő sajátságait.
 • Mats Tysklind a svédországi Umea-i Egyetem Kémiai Intézetének professzora. Fő kutatási területe talajremediáció, különös tekintettel a klórozott szénhidrogénekkel szennyezett talajokkal foglalkozik. Több mint száz tudományos dolgozat szerzője, amelyek döntő módon a környezettudomány és a környezetanalitikához kötődnek. Számos környezettudományi pályázat koordinátora (pl. “Multi-criteria analysis for identifying sustainable remediation alternatives” című pályázatnak), vezetője az Észak-Svédországi Talajremediáció Programnak (MCN Northern Sweden Soil Remediation Center), az MCN vezetőjeként egyik koordinátora a GLOCOM (Global Partners in Contaminated Land Management) EU FP7-es programnak.​
 • Bernhard Seiboth a Bécsi Egyetemen tanult mikrobiológiát; doktori (PhD) címét 1996-ban nyerte el a „Trichoderma reesei celluláz gén expressziójának molekuláris szabályozása” c. értekezésével (témavezető: Christian P. Kubicek). Első nemzetközi tapasztalatait Helsinkiben (Finnország), az Alko Ltd.-nél szerezte, Pirkko Suominen csoportjában két alkalommal volt vendégkutató. 1996-ban egyéves FWF-Erwin Schrödinger posztdoktori ösztöndíjat nyert el a holland TNO-ba, a Cees A.M.J.J. van den Hondel és Peter Punt vezette kutatócsoportba „az Aspergillus niger ER-Golgi vezikulum transzport folyamataiban részt vevő gének klónozása” c. pályázatával. További posztdoktori tapasztalatokat két EU-projekt révén szerzett (www.eurofung.net), melyek fonalas gombák fehérje és metabolit túltermelésére fókuszáltak. 2003-ban sikeresen pályázott a Bécsi Műszaki Egyetemen egy tanársegédi állásra, melyet az Iparban alkalmazott fonalas gombák molekuláris biológiája témakörben írtak ki. 2009 óta állandó álláson van. Társ-szervezője volt az ECFG8 (European Conference on Fungal Genetics) és a Production 6 - A comparative view on host physiology című konferenciáknak. Az Applied and Environmental Microbiology és a Biotechnology Letters szakfolyóiratok szerkesztőbizottsági tagja. Az Austrian Center of Industrial Biotechnology (www.acib.at) projekt vezetője és egyik irányítója.

Az ENVIKUT alprojektjei

A szakmai alprogramok és munkacsoportok (alprojektek) feladata a célzott alapkutatási tevékenység megvalósítása, eredményeinek népszerűsítése, a jövő nemzedék kutatói szellemi potenciáljának kiaknázása, a PhD hallgatók és egyetemi hallgatók K+F+I tevékenységekbe történő bevonásával. A 7 munkacsoport számos módszert és méréstechnikákat alkalmaz, több lábon álló K+F projekteket valósít meg, tevékenységük során együttműködésük folyamatos és többirányú.
A 7 munkacsoport a következő:

 • oxidációs csoport
 • redukciós csoport
 • környezetkémiai csoport
 • bioszervetlen kémiai csoport
 • molekuláris biotechnológia csoport
 • toxicitás és perniciozitás csoport
 • Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium

A munkacsoportok feladatai:

 • kutatási tevékenység;
 • publikációs tevékenység;
 • prezentációs tevékenység;
 • nemzetközi együttműködések és vállalati kapcsolatok kialakítása;
 • az egymással való, a szakmai vezetővel való, valamint a projektmenedzserrel való két és többoldalú folyamatos kommunikáció.

A hét munkacsoport vezetője hét szenior kutató, akik szakmailag vezetik a többnyire fiatal kutatókból álló, 10-15 fős kutatócsoportokat. Az alprojektvezetők gondoskodnak arról, hogy a kutatás lokális feltételei biztosítva legyenek, illetve felügyelik azt, hogy a kutatások „célzott” jellege megmaradjon. Feladatuk, hogy elősegítsék a munkacsoport és a teljes projekt lendületes megvalósítását, a mérföldkövek időben történő elérését, az indikátorok teljesítését.

A projekt szakmai alprojektvezetői:

1. Oxidációs csoport
Dr. Lente Gábor fő kutatási területe az elméleti és gyakorlati reakciókinetika. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Fiatal Kutatói Testületének, Fizikai Kémiai Bizottságának és Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottságának. A Kémiai és biotechnológiai alapkutatások vízzáró rétegek és talajvizek halogénezett szénhidrogén szennyezőinek eltávolítására (TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0012) című CHEMIKUT projekt egyik alprojektjének vezetője volt, önálló kutatócsoportot vezet A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007) című projekt keretein belül. Az elmúlt két és fél évben közel tíz nemzetközi vendégkutató hosszabb debreceni tanulmányútját szervezte meg. Társszerkesztője a Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis című szakmai folyóiratnak, a Magyar Kémikusok Lapjának egyik szerkesztője.

2. Redukciós csoport
Dr. Kathó Ágnes, kandidátus, tudományos főmunkatárs, okleveles vegyész. 1985 óta végez kutatásokat a homogén katalízis területén, melyen belül a vizes közegű illetve vizes-szerves kétfázisú hidrogénezés a szakterülete. E témában 3 könyvfejezetet illetve számos rangos, nemzetközi folyóiratban megjelent cikket jegyez szerzőként. Jelenleg több szak- és diplomamunkát végző diák valamint 3 PhD-hallgató témavezetője. Számos hazai (OTKA, NKFP) és nemzetközi (COST, MTA-NSF, stb.) pályázatban vett részt, témavezetőként vagy közreműködő kutatóként. Vendégkutatóként 3-5 hónapos tanulmányúton járt az Egyesült Államokban, Spanyolországban és Izraelben. A TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0012-CHEMIKUT programban a katalitikus hidrogénezéssel foglalkozó csoport vezetője volt.

3. Környezetkémiai csoport
Dr. Tóth Imre egyetemi tanár sokoldalú kutatási és K+F szervezői tapasztalatokkal rendelkezik. Eredményes alapkutatási tevékenysége, OTKA pályázatai mellett hazai (EON, Richter) és külföldi (Western Australian Water Corporation, Perth) ipari K+F témákat irányít sikerrel. Alprogramvezető volt a TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0012 (CHEMIKUT) és a TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 jelű, a kutatóegyetemi programhoz kapcsolódó projektekben. Rendszeresen bírál közleményeket vezető folyóiratok számára (pl. az Inorganic Chemistry, Dalton), 2007-2010 között tagja volt az OTKA Kémia I. zsűrinek. Jelenleg tagja a Chemistry and Molecular Sciences and Technologies Action TD1004 Management Committee-nek.

4. Bioszervetlen kémiai csoport
Dr. Sóvágó Imre egyetemi tanár fő kutatási területe a bioszervetlen kémia, amely a fémionoknak az élő szervezetben játszott szerepét kívánja megismerni. Ebbe egyaránt beletartoznak a létfontosságú nyomelemek biológiai szerepének feltárására vonatkozó kutatások, valamint az emberi környezetben található toxikus elemekkel szembeni védekezés módozatainak kimunkálása. 1994-2005 között a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék vezetője volt és Kémiai Doktori Iskola Koordinációs Kémia programjának jelenleg is vezetője. Számos kutatási pályázat témavezetője volt, beleértve egy OTKA Tudományos Iskola valamint egy OTKA-NKTH célzott alapkutatási pályázatot is. Az elmúlt 3 évtizedben számos sikeres nemzetközi együttműködést alakított ki, főleg lengyel, olasz, görög, német, amerikai és francia egyetemekkel. Tagja több hazai és nemzetközi tudományos testületnek, 3 nemzetközi folyóirat szerkesztő bizottságának és jelenleg az OTKA Kémia I. zsűri elnöki feladatait is ellátja.

5. Molekuláris Biotechnológia csoport
Dr. Karaffa Levente fő kutatási területe a mikroorganizmusok, elsősorban fonalas gombák molekuláris élettana és biotechnológiai célú alkalmazása. A DE TTK Biomérnöki alap-és mesterszakok akkreditációs anyagának összeállítója és a szakok felelőse; 2011-től kezdve a Biomérnöki Tanszék vezetője. A Magyar Mikrobiológiai Társaság elnökségi tagja, az Ipari Mikrobiológia szekció elnöke; ezen minőségében tucatnyi hazai és nemzetközi konferencia szervezésében vett részt. Több ipari együttműködést hozott létre gyógyszergyárakkal (TEVA, Richter, Xellia) és biotechnológiai cégekkel (Codexis). Több hazai és nemzetközi alapkutatási és K+F projekt vezetője vagy résztvevője, melyek közül kiemelkedik az NKTH-A2-2006-0017 és a TÁMOP-4.2.2-08/1/2008-0012 (Chemikut) projektek alprogram-vezetése.

6. Toxicitás és Perniciozitás csoport
Dr. Nagy Sándor Alex a Hidrobiológiai Tanszék vezetője, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánhelyettese. Számos hazai és nemzetközi tudományos testület tagja. A pályázat szempontjából releváns, hogy tagja a vizes élőhelyek védelmével foglalkozó Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottságának, ill. alelnöke a Tisza Vízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsnak. Fő kutatási területe a hidrobiológia, hidroökológia. Széles körű kutatásszervezési és menedzselési tapasztalatai közül kiemelendő, a TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0012 (CHEMIKUT) projekt munkacsoport vezetői, az NKFP-3B/0019/2002-2006 (A Tisza és a Felső-Tisza-vidék hidroökológiája) projekt projektvezetői, ill. az EuropeAid/114951/D/SV/2002- 000-180-04-01-02-02) (2004-2005): ECOSURV (Ecological Survey of Surface Water, Hungary) projektben kifejtett szakértői tevékenysége.

7. Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium
Dr. Palcsu László az MTA Atommagkutató Intézet (Atomki) Környezet- és Földtudományi Osztályának vezetője. Fő kutatási területei a vízben oldott nemesgázokra alapozott kormeghatározás és paleoklimatológiai kutatás, izotóphidrológia, cseppkövek karbonátjának és folyadékzárványainak vizsgálata a múltbeli klíma lenyomatának szempontjából. 2005 és 2007 között a Heidelbergi Egyetem posztdoktori kutatója. 2007-tól az Atomki tudományos munkatársa, 2011-től főmunkatársa. 2007-2011 között EURATOM Fuel Cycle Training Network magyarországi témavezetője, 2010-ben sikeresen pályázott az EURATOM Goal Oriented Training Network keretein belül (TRI-TOFFY). 2008 és 2011 között Marie Curie Reintegration ösztöndíjas az Atomkiban. IAEA Coordinated Research Project projektvezetője 2010-től.

 

Vissza a főoldalra