Szakmai alprojektek

Az ENVIKUT projekt keretében a vizek minőségének megóvását célzó kémiai és biológiai kutatások hármas feladat megoldását tűzték ki célul:

  • eljárások kidolgozása már meglévő szennyezések felszámolására, a szennyező anyagok lebontására vagy ártalmatlanítására
  • javaslatok és használható módszerek, anyagok kidolgozása a szennyezések forrásának megszüntetésére, a jelenleg a környezetbe kerülő szennyező anyagok ártalmatlan vegyületekkel történő helyettesítésére
  • az analitikai mérések érzékenységének, specificitásának és robosztusságának növelése, hogy a rendkívül nagy hígításban megjelenő szennyezéseket is megbízhatóan tudjuk detektálni.

A projekt kutatásai a következő jellemzőkkel írhatók le:
Multidiszciplinárisak, mert a környezettudomány nem sorolható a hagyományos természettudományos keretekbe, hanem mindegyiket – a kémiát, fizikát és biológiát- egyaránt igényli. Ebből következően a projekten dolgozó csoportnak vegyészekből, fizikusokból és biológusokból kell állnia.
Interdiszciplinárisak, mert jelentős mértékben alaptudományok határterületein kell vizsgálatokat végezni.  Ebből következően az ilyen határterületeken otthonos kutatók közül kell kikerülni a csoport tagjainak. A jelen projekt résztvevői fizikai-kémikusok, szervetlen és analitikai kémikusok, biotechnológusok, biofizikusok, környezetfizikusok, környezetbiológusok és környezetkémikusok, toxikológus és ökológus biológusok.
Interkonnektibilisek, mert a kitűzött cél nem oldható meg lineáris módon, a projekten belül szerveződő csoportok mind vertikális, mind horizontális csatornákon csatlakoznak egymáshoz.

A projekt kutatói szervezetét a fenti jellemzőknek megfelelően alakítottuk ki.

A kutatásokat a Debreceni Egyetem hat kutatócsoportja és az MTA ATOMKI Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratórium (HEKAL), azaz hét munkacsoport végzi egymással szoros együttműködésben. Egy-egy munkacsoportban átlagosan 10 egyetemi, kutatóintézeti oktató-kutató dolgozik, ezen túlmenően PhD hallgatókat és graduális képzésben részt vevő hallgatókat is bevonnak. A kutatócsoportok a DE TTK Kémiai Intézet Fizikai-Kémiai, Kolloid- és Környezetkémiai és Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékei, továbbá a Biológiai és Ökológiai Intézet Biomérnöki, Hidrobiológiai és Növénytani Tanszékei munkatársait fogják össze, egyesítve a kémiai tapasztalatokat a biotechnológiai, hidrobiológiai és toxikológiai tudással. A hazai együttműködést is erősítjük azáltal, hogy a kutatómunkában a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének Felületkémiai Kutatócsoportja is részt vesz, a Környezetkémiai Csoport keretében.  A HEKAL olyan speciális ismeretekkel és műszeregyüttessel rendelkezik az izotópanalitika terén, ami lehetővé teszi a biodegradáció és a kémiai lebontás egyértelmű megkülönböztetését (az egyes folyamatok izotópeffektusai alapján) továbbá a szennyezők transzportjának követését a lebontáshoz használt mikroorganizmusokba. A kutatócsoportok együttesen megjelenítik mindazt a szakmai tapasztalatot, melynek mindenoldalú felhasználása szükséges ahhoz, hogy a kiindulást jelentő „szennyezett víz” állapottól eljussunk a „tiszta víz” állapotig.

A kutatócsoportokat és a kutatási feladatokat az alábbiakban mutatjuk be.

Kutatócsoport neve

Kutatási feladat rövid megnevezése

Oxidációs Csoport

Szénhidrogének, klórfenolok, gyógyszermaradékok lebontása nagy hatékonyságú oxidációs módszerekkel (AOP). Kémiai analitikai szolgáltatás a projekt résztvevői számára

Redukciós Csoport

Halogénezett szénhidrogének és klórfenolok lebontása katalitikus redukcióval, fémionok membrán-transzport vizsgálata.
Katalizátorok, komplexképzők, fotoszenzibilizátorok rögzítése szilárd hordozókon – egyben szolgáltatás a projekt résztvevői számára

Környezetkémiai Csoport

Fémtartalmú diagnosztikumok ártalmatlanítása. Szénhidrogének lebontása katalitikus oxidációval. Szelektív adszorpciós módszerek kidolgozása – egyben szolgáltatás a projekt résztvevői számára.

Bioszervetlen Kémiai Csoport

Toxikus fémionok (elsősorban Ni2+ és Pb2+) szelektív komplexálása és eltávolítása vizekből. Komplex egyensúlyi adatok meghatározása - egyben szolgáltatás a projekt résztvevői számára

Molekuláris Biotechnológia Csoport

Szénhidrogének mikrobiális lebontása, klórozott szénhidrogének membrán-transzport vizsgálata.

MTA Hertelendi Ede
Környezetanalitikai Laboratórium

Izotópanalitika klórozott szénhidrogének membrán-transzport vizsgálatában. Izotópanalitikai szolgáltatás a projekt résztvevői számára.

Toxicitás és Perniciozitás Csoport

Gyógyszermaradékok és nehézfém-ionok toxikológiai vizsgálata. Toxikológiai szolgáltatás a projekt résztvevői számára

Tervezett munkakapcsolatok a projekt kutatócsoportjai között szervezeti szinten


Tervezett tevékenységek és egymásra épülésük